Công ty cổ phần giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) xin thông báo tới Quý nhà đầu tư thời hạn tất toán một số hợp đồng trong tháng 11 sắp đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) cụ thể như sau

-       Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPX21

Dầu ít lưu huỳnh 11/2021

09/11/2021

Trước 21:00 ngày 05/11/2021

2

TRUX21

Cao su RSS3 11/2021

24/11/2021

Trước 15:00 ngày 08/11/2021

-       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

TRUX21

Cao su RSS3 11/2021

24/11/2021

Trước 15:00 ngày 08/11/2021

2

QPX21

Dầu ít lưu huỳnh 11/2021

11/11/2021

Trước 21:00 ngày 09/11/2021

3

XBX21

Đậu tương Mini 11/2021

12/11/2021

Trước 21:00 ngày 10/11/2021

4

ZREX21

Gạo thô

11/2021

12/11/2021

Trước 21:00 ngày 10/11/2021

5

ZSEX21

Đậu tương 11/2021

12/11/2021

Trước 21:00 ngày 10/11/2021

Đề nghị Quý Nhà đầu tư đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Bộ phận Quản lý rủi ro của HCT sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quy định.