Mẫu Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Hàng Hoá

Mẫu hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hoá tại HCT theo cập nhật của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam ngày 13/09/2022


(Mẫu hợp đồng theo file đính kèm)