Lịch đáo hạn

LỊCH ĐÁO HẠN HĐ T4/2024

Đối với vị thế mở MUA

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN THỜI GIAN TẤT TOÁN
1 TRUJ24 Cao su RSS3 4/24 23/4/2024 Trước 15:00 ngày 05/04/2024
2 QPJ24 Dầu ít lưu huỳnh 4/24 09/4/2024 Trước 21:00 ngày 05/04/2024
3 MPOK24 Dầu cọ thô 5/24 30/4/2024 Trước 15:00 ngày 12/04/2024
4 ZFTK24 Cao su TSR20 5/24 30/4/2024 Trước 15:00 ngày 12/04/2024
5 FEFJ24 Quặng sắt 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 12/04/2024
6 NQMK24 Dầu WTI mini 5/24 17/4/2024 Trước 21:00 ngày 15/04/2024
7 MCLEK24 Dầu WTI micro 5/24 17/4/2024 Trước 21:00 ngày 15/04/2024
8 CLEK24 Dầu WTI 5/24 18/4/2024 Trước 21:00 ngày 17/04/2024
9 KCEK24 Cà phê Arabica 5/24 22/4/2024 Trước 21:00 ngày 19/04/2024
10 NQGK24 Khí tự nhiên mini 5/24 23/4/2024 Trước 21:00 ngày 19/04/2024
11 CTEK24 Bông sợi 5/24 24/4/2024 Trước 21:00 ngày 22/04/2024
12 CCEK24 Ca cao 5/24 24/4/2024 Trước 21:00 ngày 22/04/2024
13 NGEK24 Khí tự nhiên 5/24 24/4/2024 Trước 21:00 ngày 22/04/2024
14 SSRJ24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
15 SSCJ24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
16 LHCJ24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
17 LRCK24 Cà phê Robusta 5/24 25/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
18 MQIK24 Bạc mini 5/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
19 MQCK24 Đồng mini 5/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
20 MHGK24 Đồng micro 5/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
21 BMM24 Dầu Brent mini 6/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
22 RBEK24 Xăng RBOB 5/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
Đối với vị thế mở BÁN
STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG THỜI GIAN TẤT TOÁN
1 TRUJ24 Cao su RSS3 4/24 23/4/2024 Trước 15:00 ngày 05/04/2024
2 QPJ24 Dầu ít lưu huỳnh 4/24 11/4/2024 Trước 21:00 ngày 09/04/2024
3 ZFTK24 Cao su TSR20 5/24 30/4/2024 Trước 15:00 ngày 12/04/2024
4 FEFJ24 Quặng sắt 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 12/04/2024
5 NQMK24 Dầu WTI mini 5/24 19/4/2024 Trước 21:00 ngày 17/04/2024
6 MCLEK24 Dầu WTI micro 5/24 19/4/2024 Trước 21:00 ngày 17/04/2024
7 CLEK24 Dầu WTI 5/24 22/4/2024 Trước 21:00 ngày 18/04/2024
8 SSRJ24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
9 SSCJ24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
10 LHCJ24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24 30/4/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
11 NQGK24 Khí tự nhiên mini 5/24 25/4/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
12 CTEK24 Bông sợi 5/24 8/5/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
13 SIEJ24 Bạc 4/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
14 MQIK24 Bạc mini 5/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
15 SILJ24 Bạc micro 4/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
16 CPEJ24 Đồng 4/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
17 MQCK24 Đồng mini 5/24 26/4/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024