HCT thông báo tới Quý Khách Hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng, cụ thể như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPQ23

Dầu ít lưu huỳnh 08/23

08/08/2023

Trước 21:00 ngày 04/08/2023

2

TRUQ23

Cao su RSS3 08/23

25/08/2023

Trước 15:00 ngày 09/08/2023

3

ZFTU23

Cao su TSR20 09/23

31/08/2023

Trước 15:00 ngày 15/08/2023

4

FEFQ23

Quặng sắt 08/23

31/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

5

NQMU23

Dầu WTI Mini 09/23

17/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

6

MCLEU23

Dầu WTI micro 09/23

17/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

7

CLEU23

Dầu WTI 09/23

18/08/2023

Trước 21:00 ngày 17/08/2023

8

KCEU23

Cà phê Arabica 9/23

23/08/2023

Trước 21:00 ngày 22/08/2023

9

NQGU23

Khí tự nhiên mini 09/23

24/08/2023

Trước 21:00 ngày 22/08/2023

10

CCEU23

Ca cao 09/23

25/08/2023

Trước 21:00 ngày 23/08/2023

11

NGEU23

Khí tự nhiên 09/23

25/08/2023

Trước 21:00 ngày 23/08/2023

12

LRCU23

Cà phê Robusta 09/23

25/08/2023

Trước 21:00 ngày 24/08/2023

13

MQIU23

Bạc mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

14

MQCU23

Đồng mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

15

MHGU23

Đồng micro 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

16

BMV23

Dầu Brent mini 10/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

17

RBEU23

Xăng RBOB 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

QPQ23

Dầu ít lưu huỳnh 08/23

10/08/2023

Trước 21:00 ngày 08/08/2023

2

TRUQ23

Cao su RSS3 08/23

25/08/2023

Trước 15:00 ngày 09/08/2023

3

ZLEQ23

Dầu đậu tương 08/23

14/08/2023

Trước 21:00 ngày 10/08/2023

4

ZSEQ23

Đậu tương 08/23

14/08/2023

Trước 21:00 ngày 10/08/2023

5

ZMEQ23

Khô đậu tương 08/23

14/08/2023

Trước 21:00 ngày 10/08/2023

6

MPOQ23

Dầu cọ thô 08/23

15/08/2023

Trước 15:00 ngày 11/08/2023

7

ZFTU23

Cao su TSR20 09/23

31/08/2023

Trước 15:00 ngày 15/08/2023

8

FEFQ23

Quặng sắt 08/23

31/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

9

NQMU23

Dầu WTI Mini 09/23

21/08/2023

Trước 21:00 ngày 17/08/2023

10

MCLEU23

Dầu WTI micro 09/23

21/08/2023

Trước 21:00 ngày 17/08/2023

11

CLEU23

Dầu WTI 09/23

22/08/2023

Trước 21:00 ngày 18/08/2023

12

NQGU23

Khí tự nhiên mini 09/23

28/08/2023

Trước 21:00 ngày 24/08/2023

13

SIEQ23

Bạc 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

14

MQIU23

Bạc mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

15

SILQ23

Bạc micro 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

16

CPEQ23

Đồng 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

17

MQCU23

Đồng mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

18

MHGU23

Đồng micro 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

19

PLEQ23

Bạch kim 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

20

NGEU23

Khí tự nhiên 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

21

LRCU23

Cà phê Robusta 09/23

25/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

22

SNDD17Q23

Thiếc LME 17/08/23

15/08/2023

Trước 21:00 ngày 08/08/2023

23

SNDD18Q23

Thiếc LME 18/08/23

16/08/2023

Trước 21:00 ngày 09/08/2023

24

SNDD25Q23

Thiếc LME 25/08/23

23/08/2023

Trước 21:00 ngày 16/08/2023