1900 636 909

info@hct.vn

Tỷ Giá

Tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam như sau:

STT Nguyên tệ Tỷ giá quy đổi Tỷ giá Mua Tỷ giá bán
1 USD (US Dollar) 23.080 22.880 23.080
2 MYR (Malaysian Ringgit) 5.640 5.524 5.640
3 JPY (Japanese Yen) 215 207 215
  • Tỷ giá quy đổi: Là tỷ giá được sử dụng để quy đổi tạm thời giá, giá trị hợp đồng, lãi lỗ vị thế của các loại hợp đồng bằng nguyên tệ sang VND để tính toán trên hệ thống giao dịch trong phiên giao dịch.
  • Tỷ giá mua: Là tỷ giá dùng để mua Nguyên tệ từ khách hàng tất toán lãi vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.
  • Tỷ giá bán: Là tỷ giá dùng để bán Nguyên tệ cho khách hàng tất toán lỗ vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch

Hotline: 1900 636 909